×

Circular Economy Policy Forum Report 2022

วันที่เผยแพร่ 22 มิถุนายน 2022

รายงานฉบับนี้เป็นการรวบรวมและประมวลข้อมูลเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ได้จากการประชุมหารือภายใต้โครงการบูรณาการและขับเคลื่อนภาคส่วนของไทยสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือโครงการ Circular Economy Innonvation Policy Forum ภายใต้ข้อตกลงบันทึกความร่วมมือ (ระยะเวลา 5 ปี มีนาคม พ.ศ. 2564 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2567) “โครงการพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน” ระหว่างสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) กับ สมาคมส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน (ประเทศไทย) กิจกรรม โครงการฯ เริ่มดำเนิน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนา Circular Economy Innovation Forum ให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และระดมความคิดเห็นให้เกิดการตั้งประเด็น (Agenda) เพื่อระดมความคิดในการเสนอแนะเชิงนโยบายในการบูรณาการและขับเคลื่อนภาคส่วนของไทยสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน และพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน

กิจกรรมหลักของโครงการฯ นี้เป็น การสร้างพื้นที่หารือโดยการจัดประชุมกลุ่มรายสาขาประมาณ 3 ครั้ง ทั้ง 7 กลุ่มรายสาขา ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มเกษตรและอาหาร กลุ่มท่องเที่ยวและบริการ กลุ่มการเงินและตลาดทุน กลุ่มการศึกษา กลุ่มวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมการประชุม 23 ครั้ง ผู้เข้าร่วมทั้งหมด 877 คน จาก 770 องค์กร ภายใต้ระยะเวลาเดือนมิถุนายน ถึง พฤศจิกายน 2564 โดยกระบวนการสร้างพื้นที่หารือเริ่มจากการประชุมกลุ่มเริ่ม ตั้งประเด็น (Agenda) ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนที่เฉพาะเจาะจงในแต่ละกลุ่มรายสาขา นำไปสู่จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (Circular Economy Innovation Policy) แต่ละกลุ่มราสาขาและออกแบบแนวทาง/โปรแกรมการทำงานร่วมกันของเครือข่ายเพื่อสร้างระบบนิเวศเอื้อต่อขับเคลื่อนร่วมกันของภาคส่วนต่าง ๆ พัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายภาพรวมของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนที่เหมาะสมกับประเทศไทยร่วมกัน

การประชุมแต่ละกลุ่มรายสาขาประกอบด้วย

ครั้งที่ 1 – แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
ครั้งที่ 2 – วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค โอกาส ความเสี่ยงปัจจัยแห่งความสำเร็จ
ครั้งที่ 3 – เสนอแนะแนวทางในการขับเคลื่อนภาคส่วนของไทยสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน และนโยบายในการสร้างนวัตกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียน

เนื้อหาหนังสือ E-book เล่มนี้เป็นการรวบรวมข้อมูล ทิศทาง นโยบาย ความรู้ ประสบการณ์เกี่ยวกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศไทยจากผู้มีบทบาทสำคัญเกี่ยวข้องในภาคส่วนต่าง ๆ ได้แก่ ผู้เช่ยี วชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารองค์กรภาครัฐภาคเอกชน ผู้ประกอบการภาคอุตสหกรรม ภาคบริการ องค์กร ประชาสังคม ที่ปรึกษาโครงการฯ ซึ่งมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมการระดมความเห็นนวัตกรรมนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียนร่วมกันในโครงการฯ ต่อเนื่องกันในระยะเวลา 6 เดือน รวม 7 กลุ่ม Circular Econonmy Innovation Policy Platform ซึ่งมีการนำเสนอประเด็น สภาพการดำเนินงานปัจจุบัน (ปี 2564) ช่องว่างและข้อเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศไทยของผู้เข้าร่วมประชุม นอกจากนี้มีการศึกษาข้อเสนอแนะทิศทางนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียนของหน่วยร่วมและผู้ทรงคุณวุฒิ

สามารถอ่านรายงานในรูปแบบ E-Book ได้ที่: https://www.ceinnovationpolicy.org/e-book