×

ผลงานการศึกษา/วิจัย


คู่มือ STI-WiL “ระบบโรงเรียนในโรงงาน” สำหรับสถานประกอบการ ฉบับที่ 1
คู่มือนักศึกษา ปวส. โครงการโรงเรียนในโรงงาน (STI-WiL) ฉบับที่ 1
คู่มือการเรียนการสอนด้านความเป็นผู้ประกอบการ : รายวิชา การออกแบบการบริการสำหรับธุรกิจ
คู่มือการเรียนการสอนด้านความเป็นผู้ประกอบการ : Corporate Entrepreneurship
คู่มือการเรียนการสอนด้านความเป็นผู้ประกอบการ : คู่มือการจัดการเรียนการสอน หัวข้อ ความเป็นผู้ประกอบการขององค์การ Corporate Entrepreneurship
คู่มือการเรียนการสอนด้านความเป็นผู้ประกอบการ : รายวิชา การตลาดสำหรับผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Marketing)
คู่มือการเรียนการสอนด้านความเป็นผู้ประกอบการ : รายวิชา การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (New Product Design & Development)
คู่มือการเรียนการสอนด้านความเป็นผู้ประกอบการ : รายวิชา กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)
คู่มือการเรียนการสอนด้านความเป็นผู้ประกอบการ : รายวิชา การประกอบการเพื่อสังคม (Social Entrepreneurship)
ยุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศในระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)