×

ผลงานการศึกษา/วิจัย


การคาดการณ์เพื่อสังคมสูงวัยในอนาคต
นโยบายและแผน วทน. ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555-2564)
นโยบายและแผน วทน. ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555-2564) ฉบับย่อ
แผนที่นำทางการวิจัยและพัฒนานาโนเทคโนโลยีของประเทศไทย พ.ศ. 2556-2559
สาระสำคัญของ กรอบนโยบายการพัฒนานาโนเทคโนโลยี ของประเทศไทย (พ.ศ.2555-2564)
กรอบ​นโยบาย​การ​พัฒนา​นาโน​เทคโนโลยี​  ของ​ประเทศไทย​ (พ.ศ.​ 2555-2564)
Thai Startup Ecosystem Survey ประจำปี 2018