×

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย : การปรับตัวภาคเกษตร

วันที่เผยแพร่ 18 มกราคม 2019

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.