×

รายงานแนวทางการติดตามและประเมินผลเชิงระบบตามหลักการ Blue Marble Evaluation (BME)

วันที่เผยแพร่ 30 กันยายน 2022

สอวช. เผยแพร่ “รายงานแนวทางการติดตามและประเมินผลเชิงระบบตามหลักการ Blue Marble Evaluation (BME)” ที่นำเสนอเกี่ยวกับแนวทางการติดตามและประเมินผลเชิงระบบที่มองโลกทั้งใบหรือระบบขนาดใหญ่เป็นหน่วยที่ได้รับการประเมิน โดยมีตัวอย่างประเด็นที่สำคัญ เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การขจัดความยากจน ระบบเกษตรและอาหาร เป็นต้น โดย สอวช. มีแนวคิดในการนำแนวทางการติดตามและประเมินผลเชิงระบบตามหลักการ BME มาพัฒนาต่อยอดเพื่อประยุกต์ใช้กับการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) ของประเทศต่อไป