messenger icon
×

รายงานฉบับสมบูรณ์ “โครงการการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพื่อสนับสนุนนวัตกรรม ผ่านมาตรการบัญชีนวัตกรรมไทย”

วันที่เผยแพร่ 10 ตุลาคม 2022

สอวช. เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ “โครงการการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพื่อสนับสนุนนวัตกรรมผ่านมาตรการบัญชีนวัตกรรมไทย” ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารจัดการด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระหว่าง สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ กับ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) โดยได้ศึกษาภาพรวมและผลกระทบของมาตรการบัญชีนวัตกรรมไทย ในอุตสาหกรรมที่สำคัญ เช่น ยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ซึ่งเป็นหมวดผลงานที่ขึ้นทะเบียนในบัญชีนวัตกรรมไทยมากที่สุด และได้จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการสนับสนุนมาตรการบัญชีนวัตกรรมไทย โดยคณะทำงานภายใต้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขาเครื่องมือแพทย์ ได้นำไปพิจารณาปรับปรุงระบบบัญชีนวัตกรรมไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป