×

รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยการลดความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพ ด้วยการเพิ่มการเข้าถึงเครื่องมือแพทย์ และแพลตฟอร์มดิจิทัลด้านสุขภาพ

วันที่เผยแพร่ 30 ตุลาคม 2023

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ได้ร่วมกันจัดทำรายงานการศึกษา “โครงการวิจัยการลดความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพ ด้วยการเพิ่มการเข้าถึงเครื่องมือแพทย์และแพลตฟอร์มดิจิทัลด้านสุขภาพ” โดยได้ทำการศึกษาสถานการณ์การเข้าถึงบริการสุขภาพในประเทศไทยของผู้พิการ คนยากจน และผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล กลไกการเข้าถึงเครื่องมือแพทย์และแพลตฟอร์มดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน ข้อจำกัด ความท้าทาย และปัจจัยสำเร็จ พร้อมได้จัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการขยายผล เพื่อส่งเสริมกลไกการเข้าถึงเครื่องมือแพทย์และแพลตฟอร์มดิจิทัล