messenger icon
×

บทสรุปเชิงนโยบาย POLICY BRIEF โครงการพัฒนานวัตกรรมเชิงระบบ เพื่อรองรับระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ให้เกิดธรรมาภิบาลและความมั่นคง

วันที่เผยแพร่ 7 กรกฎาคม 2023

บทสรุปเชิงนโยบาย (Policy brief) โครงการพัฒนานวัตกรรมเชิงระบบเพื่อรองรับระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้เกิดธรรมาภิบาลและคามมั่นคง ฉบับนี้ ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และจากการวิจัยเชิงนโยบายและการออกแบบเชิงระบบโดยอาศัยข้อมูลจากโครงการความร่วมมือภายใต้บันทึกข้อตกลง (MOU) การวิจัยเชิงนโยบาย ของ สอวช. กับ TDRI ในการพัฒนากรอบวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบในการศึกษาฯ ผ่านกระบวนการรวบรวมจากผู้เชี่ยวชาญและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านต่างๆ รวมถึงผ่านสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบบริหารจัดการน้ำทั้งหมด จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์จนได้ข้อสรุปสถานภาพระบบบริหารจัดการน้ำของประเทศไทยในปัจจุบัน ช่องว่างระบบบริหารจัดการน้ำของประเทศไทยในปัจจุบัน ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างการจัดการน้ำกับประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการน้ำ และข้อเสนอแนะภายใต้บริบทการบริหารจัดการน้ำ โดยวิเคราะห์ตามหลักการธรรมาภิบาลน้ำ (Water Governance; OECD 2021) ซึ่งประกอบด้วยแนวทางการปรับโครงสร้างเชิงระบบและกลไกการทำงานในมิติต่างๆ ได้แก่ นโยบายและมาตรการ กฏหมาย และโครงสร้างองค์กร รวมถึงเสนอปัจจัยที่ต้องคำนึงถึง (External factors) เพื่อขับเคลื่อนและนำไปสู่การปรับปรุงระบบบริหารจัดการน้ำ