×
ชื่อ-สกุลตำแหน่งกลุ่มอีเมล
ผู้อำนวยการ
President
ผู้บริหาร
รองผู้อำนวยการ
Vice President
กลุ่มระบบนิเวศการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดด ผู้บริหาร
รองผู้อำนวยการ
Vice President
กลุ่มบริหารและพัฒนาองค์กร ผู้บริหาร
รองผู้อำนวยการ
Vice President
กลุ่มนโยบายเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ผู้บริหาร
รองผู้อำนวยการ
Vice President
กลุ่มยุทธศาสตร์นวัตกรรมอุดมศึกษาและการพัฒนากำลังคน ผู้บริหาร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
Assistant to the President
กลุ่มบริหารและพัฒนาองค์กร ผู้บริหาร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
Assistant to the President
กลุ่มระบบนิเวศการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดด ผู้บริหาร
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส
Senior Division Director
กลุ่มนโยบายเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ผู้บริหาร
ผู้อำนวยการฝ่าย
Division Director
กลุ่มระบบนิเวศการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดด ผู้บริหาร
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส
Senior Division Director
กลุ่มระบบนิเวศการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดด ผู้บริหาร
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส
Senior Division Director
กลุ่มยุทธศาสตร์นวัตกรรมอุดมศึกษาและการพัฒนากำลังคน ผู้บริหาร
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส
Senior Division Director
กลุ่มบริหารและพัฒนาองค์กร ผู้บริหาร
ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส (บ.2)
Senior Internal Auditor
ผู้บริหาร ฝ่ายตรวจสอบภายใน
@
ผู้อำนวยการฝ่าย
Division Director
กลุ่มระบบนิเวศการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดด ผู้บริหาร
@
ผู้อำนวยการฝ่าย
Division Director
กลุ่มยุทธศาสตร์นวัตกรรมอุดมศึกษาและการพัฒนากำลังคน ผู้บริหาร
@
ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย
Policy Specialist
กลุ่มระบบนิเวศการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดด
@
ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย
Policy Specialist
กลุ่มระบบนิเวศการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดด
@
ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย
Policy Specialist
กลุ่มระบบนิเวศการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดด
@
ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย
Policy Specialist
กลุ่มนโยบายเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
@
ผู้เชี่ยวชาญนโยบายอาวุโส
Senior Policy Specialist
กลุ่มนโยบายเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
@
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส
Senior Division Director
กลุ่มระบบนิเวศการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดด ผู้บริหาร
ผู้อำนวยการฝ่าย
Division Director
กลุ่มนโยบายเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ผู้บริหาร
@
ผู้อำนวยการฝ่าย
Division Director
กลุ่มระบบนิเวศการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดด ผู้บริหาร
@
เจ้าหน้าที่สนับสนุนอาวุโส
Senior Officer
กลุ่มยุทธศาสตร์นวัตกรรมอุดมศึกษาและการพัฒนากำลังคน
@
เจ้าหน้าที่สนับสนุนอาวุโส
Senior Officer
กลุ่มระบบนิเวศการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดด
@
ผู้เชี่ยวชาญนโยบายอาวุโส
Senior Policy Specialist
กลุ่มนโยบายเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
@
นักพัฒนานโยบาย
Policy Developer
กลุ่มระบบนิเวศการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดด
@
ผู้เชี่ยวชาญนโยบายอาวุโส
Senior Policy Specialist
กลุ่มยุทธศาสตร์นวัตกรรมอุดมศึกษาและการพัฒนากำลังคน
@
ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย
Policy Specialist
กลุ่มนโยบายเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
@
ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย
Policy Specialist
กลุ่มนโยบายเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
@
นักพัฒนานโยบาย
Policy Developer
กลุ่มระบบนิเวศการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดด
@
นักพัฒนานโยบาย
Policy Developer
กลุ่มระบบนิเวศการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดด
@
ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย
Policy Specialist
กลุ่มนโยบายเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
@
ผู้อำนวยการฝ่าย
Division Director
กลุ่มระบบนิเวศการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดด ผู้บริหาร
@
ผู้อำนวยการฝ่าย
Division Director
กลุ่มนโยบายเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ผู้บริหาร
@
นักยุทธศาสตร์ 1
Strategist 1
กลุ่มนโยบายเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
@
ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย
Policy Specialist
กลุ่มระบบนิเวศการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดด
@
ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย
Policy Specialist
กลุ่มระบบนิเวศการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดด
@
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส
Senior Division Director
กลุ่มบริหารและพัฒนาองค์กร ผู้บริหาร
ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย
Policy Specialist
กลุ่มนโยบายเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
@
นักพัฒนานโยบาย
Policy Developer
กลุ่มระบบนิเวศการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดด
@
นักพัฒนานโยบาย
Policy Developer
กลุ่มระบบนิเวศการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดด
@
ผู้อำนวยการฝ่าย
Division Director
กลุ่มนโยบายเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ผู้บริหาร
@
ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย
Senior Policy Specialist
กลุ่มนโยบายเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
@
ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย
Policy Specialist
กลุ่มนโยบายเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
@
ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย
Policy Specialist
กลุ่มระบบนิเวศการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดด
@
ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย
Policy Specialist
กลุ่มระบบนิเวศการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดด
@
นักพัฒนานโยบาย
Policy Developer
กลุ่มระบบนิเวศการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดด
@
นักพัฒนานโยบาย
Policy Developer
กลุ่มระบบนิเวศการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดด
@
ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย
Policy Specialist
กลุ่มนโยบายเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
@
นักพัฒนานโยบาย
Policy Developer
กลุ่มระบบนิเวศการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดด
@
ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย
Policy Specialist
กลุ่มยุทธศาสตร์นวัตกรรมอุดมศึกษาและการพัฒนากำลังคน
@
ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย
Policy Specialist
กลุ่มยุทธศาสตร์นวัตกรรมอุดมศึกษาและการพัฒนากำลังคน
@
ผู้เชี่ยวชาญนโยบายอาวุโส
Senior Policy Specialist
กลุ่มยุทธศาสตร์นวัตกรรมอุดมศึกษาและการพัฒนากำลังคน
@
ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย
Policy Specialist
กลุ่มยุทธศาสตร์นวัตกรรมอุดมศึกษาและการพัฒนากำลังคน
@
นักพัฒนานโยบาย
Policy Developer
กลุ่มยุทธศาสตร์นวัตกรรมอุดมศึกษาและการพัฒนากำลังคน
@
ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย
Policy Specialist
กลุ่มนโยบายเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
@
นักพัฒนานโยบาย
Policy Developer
กลุ่มนโยบายเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
@
ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย
Policy Specialist
กลุ่มยุทธศาสตร์นวัตกรรมอุดมศึกษาและการพัฒนากำลังคน
@
นักพัฒนานโยบาย
Policy Developer
กลุ่มยุทธศาสตร์นวัตกรรมอุดมศึกษาและการพัฒนากำลังคน
@
ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย
Policy Specialist
กลุ่มยุทธศาสตร์นวัตกรรมอุดมศึกษาและการพัฒนากำลังคน
@
ผู้เชี่ยวชาญนโยบายอาวุโส
Senior Policy Specialist
กลุ่มบริหารและพัฒนาองค์กร
@
ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย
Policy Specialist
กลุ่มบริหารและพัฒนาองค์กร
@
นักพัฒนานโยบาย
Policy Developer
กลุ่มบริหารและพัฒนาองค์กร
@
ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย
Policy Specialist
กลุ่มบริหารและพัฒนาองค์กร
@
ผู้อำนวยการฝ่าย
Division Director
กลุ่มบริหารและพัฒนาองค์กร ผู้บริหาร
@
หัวหน้าส่วน
Manager
กลุ่มบริหารและพัฒนาองค์กร
@
หัวหน้าส่วน
Manager
กลุ่มบริหารและพัฒนาองค์กร
@
หัวหน้าส่วน
Manager
กลุ่มบริหารและพัฒนาองค์กร
@
ผู้ช่วยหัวหน้าส่วน
Assistant Manager
กลุ่มบริหารและพัฒนาองค์กร
@
ผู้ช่วยหัวหน้าส่วน
Assistant Manager
กลุ่มบริหารและพัฒนาองค์กร
@
เจ้าหน้าที่สนับสนุนอาวุโส
Senior Officer
กลุ่มบริหารและพัฒนาองค์กร
@
เจ้าหน้าที่สนับสนุนอาวุโส
Senior Officer
กลุ่มบริหารและพัฒนาองค์กร
@
ผู้เชี่ยวชาญนโยบายอาวุโส
Senior Policy Specialist
กลุ่มนโยบายเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
@
ผู้ช่วยหัวหน้าส่วน
Assistant Manager
กลุ่มบริหารและพัฒนาองค์กร
@
ผู้ช่วยหัวหน้าส่วน
Assistant Manager
กลุ่มบริหารและพัฒนาองค์กร
@
เจ้าหน้าที่สนับสนุนอาวุโส
Senior Officer
กลุ่มระบบนิเวศการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดด
@
ผู้ช่วยหัวหน้าส่วน
Assistant Manager
กลุ่มบริหารและพัฒนาองค์กร
@
เจ้าหน้าที่สนับสนุนอาวุโส
Senior Officer
กลุ่มบริหารและพัฒนาองค์กร
@
ผู้อำนวยการฝ่าย
Division Director
กลุ่มบริหารและพัฒนาองค์กร ผู้บริหาร
@
หัวหน้าส่วน
Manager
กลุ่มบริหารและพัฒนาองค์กร
@
นักพัฒนานโยบาย
Policy Developer
กลุ่มนโยบายเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
@
ผู้ช่วยหัวหน้าส่วน
Assistant Manager
กลุ่มบริหารและพัฒนาองค์กร
@
ผู้ช่วยหัวหน้าส่วน
Assistant Manager
กลุ่มบริหารและพัฒนาองค์กร
@
เจ้าหน้าที่สนับสนุนอาวุโส
Senior Officer
กลุ่มบริหารและพัฒนาองค์กร
@
ผู้ช่วยหัวหน้าส่วน
Assistant Manager
กลุ่มบริหารและพัฒนาองค์กร
@
เจ้าหน้าที่สนับสนุนอาวุโส
Senior Officer
กลุ่มบริหารและพัฒนาองค์กร
@
นักวิเคราะห์นโยบาย
Policy Analyst
กลุ่มระบบนิเวศการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดด
@
นักพัฒนานโยบาย
Policy Developer
กลุ่มระบบนิเวศการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดด
@
นักพัฒนานโยบาย
Policy Developer
กลุ่มระบบนิเวศการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดด
@
ผู้ช่วยหัวหน้าส่วน
Assistant Manager
กลุ่มบริหารและพัฒนาองค์กร
@
นักวิเคราะห์นโยบาย
Policy Analyst
กลุ่มบริหารและพัฒนาองค์กร
@
ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย
Policy Specialist
กลุ่มระบบนิเวศการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดด
@
นักพัฒนานโยบาย
Policy Developer
กลุ่มระบบนิเวศการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดด
@
เจ้าหน้าที่สนับสนุน
Officer
กลุ่มบริหารและพัฒนาองค์กร
@
เจ้าหน้าที่สนับสนุน
Officer
กลุ่มบริหารและพัฒนาองค์กร
@
เจ้าหน้าที่สนับสนุน
Officer
กลุ่มบริหารและพัฒนาองค์กร
@
นักวิเคราะห์นโยบาย
Policy Analyst
กลุ่มระบบนิเวศการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดด
@
นักวิเคราะห์นโยบาย
Policy Analyst
กลุ่มระบบนิเวศการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดด
@
นักวิเคราะห์นโยบาย
Policy Analyst
กลุ่มนโยบายเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
@
ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบภายใน (ส 1)
Assistant Internal Auditor
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
@
นักพัฒนานโยบาย
Policy Developer
กลุ่มนโยบายเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
@
นักพัฒนานโยบาย
Policy Developer
กลุ่มนโยบายเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
@
นักพัฒนานโยบาย
Policy Developer
กลุ่มยุทธศาสตร์นวัตกรรมอุดมศึกษาและการพัฒนากำลังคน
@
เจ้าหน้าที่สนับสนุน
Officer
กลุ่มบริหารและพัฒนาองค์กร
@
เจ้าหน้าที่สนับสนุน
Officer
กลุ่มบริหารและพัฒนาองค์กร
@
หัวหน้าส่วน
Manager
กลุ่มบริหารและพัฒนาองค์กร
@