×
ดร.ดวงรัตน์ นิ่มอนุสสรณ์กุล
Duangrat Nim-anussornkul, Ph.D.
ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย
Policy Specialist
กลุ่มยุทธศาสตร์กำลังคนในระบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

564
@
No Information !