×
นางสาวพรเพ็ญ แซ่อึ้ง
Pornpen Sae-ung
นักพัฒนานโยบาย
กลุ่มยุทธศาสตร์กำลังคนในระบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

217
@
No Information !