×
ดร.พริสา ตั้งล้ำเลิศ
Pharisa Tanglumlert, Ph.D.
นักพัฒนานโยบาย
Policy Developer
กลุ่มยุทธศาสตร์กำลังคนในระบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

307
@
No Information !