×
นายปรีชา เกียรติกิระขจร
Preecha Kiatkirakajorn, Ph.D.
นักพัฒนานโยบาย
กลุ่มยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

411
@
No Information !