×
นางสาวภัทรธิรา เกื้อกิ้ม
Pattira Kuakim
ผู้เชี่ยวชาญนโยบายอาวุโส
กลุ่มเลขานุการสภานโยบาย และระบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

214
@
No Information !