×
นางสาวสุธิดา พิริยะการสกุล
Suthida Piriyakarnsakul, Ph.D.
นักพัฒนานโยบาย
กลุ่มยุทธศาสตร์กำลังคนในระบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

907
@
No Information !