×
นางสาวภัทรวรรณ จารุมิลินท
Pattarawan Charumilin
ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย
Policy Specialist
กลุ่มเลขานุการสภานโยบาย และระบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

204
@
No Information !