×
ดร.ชนิดา แสนสะอาด
Chanida Sansaard, Ph.D.
นักพัฒนานโยบาย
Policy Developer
กลุ่มเลขานุการสภานโยบาย และระบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

565
@
No Information !