×
ดร.ปราณปรียา ศรีวรรณวิทย์ ลุนด์แบร์ย
Pranpreya Sriwannawit Lundberg, Ph.D.
ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย
Policy Specialist
กลุ่มยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

562
@
No Information !