×
นางสาวภาณินี จารุวัฒนมงคล
Paninee Charuwatthanamongkol
นักวิเคราะห์นโยบาย
Policy Analyst
กลุ่มเลขานุการสภานโยบาย และระบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

576
@
No Information !