×
นางสาวนัยนา เปลี่ยนผัน
Naiyana Plainpun
นักพัฒนานโยบาย
Policy Developer
กลุ่มยุทธศาสตร์กำลังคนในระบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

406
@
No Information !