×
นางสาวภาณิศา หาญพัฒนนันท์
Panisa Harnpathananun
ผู้เชี่ยวชาญนโยบายอาวุโส
กลุ่มเลขานุการสภานโยบาย และระบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

504
@
No Information !