×
นางสาวสุภาวดี สอดสี
Suphawadee Sodsee
นักวิเคราะห์นโยบาย
Policy Analyst
กลุ่มเลขานุการสภานโยบาย และระบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

563
@
No Information !