×

เอกสารประกอบการสัมมนา


สรุปโครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีจุลินทรีย์ (Microbial Technology)
นโยบายการสนับสนุน Innovation – Driven Enterprise
เส้นทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลของไทยสู่การแข่งขันในระดับโลก
บทบาทอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) กับการพัฒนาการศึกษาของประเทศ