×

สรุปโครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีจุลินทรีย์ (Microbial Technology)

วันที่เผยแพร่ 29 สิงหาคม 2022

เอกสารประกอบการการประชุมเผยแพร่ผลการศึกษาแนวโน้มเทคโนโลยีจุลินทรีย์ และแนวทางในการสร้างสรรค์ธุรกิจด้วยจุลินทรีย์ในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร อาหารและการแพทย์ นำเสนอโดย คุณเมธา จารัตนากร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีไอพี แวลู จำกัด และกล่าวเปิดงานโดย ดร.กาญจนา วานิชกร รองผู้อำนวยการ สอวช. จัดขึ้นในวันที่ 22 สิงหาคม 2565 ณ ห้องหว้ากอ 1 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 สอวช.

โครงการศึกษาแนวโน้มเทคโนโลยีจุลินทรีย์ฯ เป็นส่วนหนึ่งในแนวทางที่ช่วยส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรม BCG เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในประเด็นการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมจุลินทรีย์ใน 3 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ เกษตร อาหาร และการแพทย์ โดย 3 กลุ่มอุตสาหกรรมนี้ได้มาจากการคัดเลือกกลุ่มอุตสาหกรรมระหว่างการศึกษา

โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการ 5 เดือน (25 ม.ค. – 26 มิ.ย. 65) โดยได้ผลการศึกษาที่สำคัญ ดังนี้

o แนวโน้มเทคโนโลยีจุลินทรีย์ (Micorbial Technology) ในตลาดโลก อาทิ Lactic Acid Bacteria ซึ่งเป็น key เทคโนโลยีของทั้ง 3 อุตสาหกรรม

o ผู้เล่นสำคัญในกลุ่มบริษัท Startups ของโลก เช่น บริษัท Pivot Bio พัฒนาสูตรของเชื้อจุลินทรีย์เพื่อให้พืชตรึงไนโตรเจนได้มากขึ้น ลดการใช้ปุ๋ยเคมี และ บริษัท Quorn ที่พัฒนาโปรตีนจากจุลินทรีย์เป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่หลากหลาย เป็นต้น

o การส่งเสริมอุตสาหกรรมจากการใช้เทคโนโลยีจุลินทรีย์ในต่างประเทศ (เยอรมนีและญี่ปุ่น)

o ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนา 3 อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย

การดำเนินการในระยะถัดไป สอวช. จะนำการศึกษาที่ได้ไปรวบรวมพัฒนาเป็น white paper ของการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมจุลินทรีย์ของประเทศ และจัดทำมาตรการและกลไกในการส่งเสริมอุตสาหกรรมต่อไป

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.