×

เส้นทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลของไทยสู่การแข่งขันในระดับโลก

วันที่เผยแพร่ 17 มีนาคม 2022

เอกสารประกอบการสัมมนา วันที่ 16 มีนาคม 2565 ในรายการ DCT DIGITAL FUTURE TALKS หัวข้อ “เส้นทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลของไทยสู่การแข่งขันในระดับโลก” ผ่านระบบออนไลน์ จัดโดยสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย (Digital Council of Thailand: DCT) บรรยายโดย ดร. กาญจนา วานิชกร รองผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.