×

NXPO’S Highlights เดือนกรกฎาคม 2566

วันที่เผยแพร่ 7 สิงหาคม 2023

รวบรวมประเด็นสำคัญที่จะทำให้คุณรู้ว่าแต่ละเดือน สอวช. ทำอะไร ?? ภายใน 2 นาที

ชวนทุกคนมาอัปเดตภารกิจสำคัญของ สอวช. ผ่านการรวบรวมไฮไลท์ภารกิจ กิจกรรม และข่าวสารสำคัญที่ สอวช. ดำเนินงานหรือมีส่วนร่วม

– สสว. – สอวช. เผยแพร่ผลการศึกษาและเกณฑ์การประเมินผู้ประกอบการ BCG สำหรับกลุ่ม MSME (วันที่ 11 กรกฎาคม 2566)

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/17578/

– สอวช. เผยนโยบายส่งเสริมผู้ประกอบการ MSME ผ่านกลไกบ่มเพาะจากอุทยานวิทยาศาสตร์ พร้อมแนวทางสนับสนุนทุนและสิทธิประโยชน์ (วันที่ 19 กรกฎาคม 2566)

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/17647/

– สอวช. ชี้แนวทางสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม ช่วยยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ผ่านแพลตฟอร์มศูนย์บ่มเพาะในอุทยานวิทยาศาสตร์ เชื่อมโยงผู้ประกอบการเข้าสู่ตลาดและแหล่งทุน (วันที่ 25 กรกฎาคม 2566)

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/17723/

– “เอนก” ชูหลักสูตรแซนด์บ็อกซ์เป็นโอกาสทองในการพัฒนากำลังคน เชื่อมโยงการทำงานระหว่างภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษา พร้อมอนุมัติหลักสูตรแซนด์บ็อกซ์เพิ่ม รวมแล้ว 11 ข้อเสนอ (วันที่ 31 กรกฎาคม 2566)

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/17867/

ประมวลข่าวสารอื่นๆ ในเดือนที่ผ่านมา

– วันที่ 3-8 กรกฎาคม 2566 สอวช. ร่วมการสำรวจเส้นทางเขตการค้าเสรี (Logistic Free Trade Zone) และการค้าออนไลน์ข้ามพรมแดน (Cross-border e-Commerce) รูปแบบการค้าระหว่างประเทศยุคใหม่ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/17603/

– วันที่ 9 – 11 กรกฎาคม 2566 สอวช. เข้าร่วมการประชุม “AI for Social Good: Strengthening Capabilities and Government Frameworks in Asia and the Pacific Summit”

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/17681/

– วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 ครม. เห็นชอบระเบียบร่วมทุนนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ช่วยหนุนระบบนิเวศนวัตกรรม สร้างขีดความสามารถผู้ประกอบการไทยให้แข่งขันได้ในเวทีโลก

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/17573/

– วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 “คัมภีร์นิยามอาชีพ” สอวช. จับมือกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ร่วมนำเสนอร่างนิยามอาชีพและอุตสาหกรรมสาขาวิทยาศาสตร์ ให้สอดคล้องกับการจัดประเภทมาตราฐานอาชีพสากลขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/17624/

– วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 สสว. ร่วมกับ สอวช. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และหอการค้าจังหวัดสงขลา จัดสัมมนาเชิงลึก “หลักสูตร BIO-CIRCULAR-GREEN เศรษฐกิจใหม่ ใกล้ตัว”

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/17815/

– วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 สอวช. จัดเสวนาโต๊ะกลมขับเคลื่อน Plant-based food รับฟังความเห็นภาครัฐและผู้ประกอบการหนุนสร้างคลัสเตอร์พัฒนาด้านนนวัตกรรมผลักดันการเติบโตของภาคธุรกิจ

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/17657/

– วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 สสว. ร่วมกับ สอวช. และ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. จัดอบรม “หลักสูตร BIO-CIRCULAR-GREEN เศรษฐกิจใหม่ ใกล้ตัว”

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/17847/

– วันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2566 สอวช. ร่วมคณะผู้แทนประเทศไทยนำเสนอภาพรวมความก้าวหน้าเศรษฐกิจหมุนเวียนและเข้าร่วมประชุมหารือการทำเศรษฐกิจหมุนเวียนในภูมิภาคอาเซียนและความร่วมมือผู้ประกอบการ MSMEs ประเทศสมาชิกอาเซียน ณ สำนักงานเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) ประเทศอินโดนีเซีย

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/17839/

– วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 “กิติพงค์” ชี้ เทคโนโลยีสร้างสรรค์ คือเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาประเทศ จี้ รัฐเพิ่มการลงทุนวิจัยและพัฒนา ยก จีน เกาหลี สหรัฐ อินเดีย เติบโตก้าวกระโดด จากการใช้ฐานความรู้และนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าผลผลิต

อ่านข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/17715/

รอติดตามไฮไลท์สำคัญจาก สอวช. ได้ทุกเดือน ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ของ สอวช.

อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะ!!!