×
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » สสว. ร่วมกับ สอวช. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และหอการค้าจังหวัดสงขลา จัดสัมมนาเชิงลึก “หลักสูตร BIO-CIRCULAR-GREEN เศรษฐกิจใหม่ ใกล้ตัว”

สสว. ร่วมกับ สอวช. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และหอการค้าจังหวัดสงขลา จัดสัมมนาเชิงลึก “หลักสูตร BIO-CIRCULAR-GREEN เศรษฐกิจใหม่ ใกล้ตัว”

วันที่เผยแพร่ 29 กรกฎาคม 2023 377 Views

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และเครือข่ายร่วมดำเนินการได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และหอการค้าจังหวัดสงขลา จัดงานสัมมนาเชิงลึกหลักสูตร BIO-CIRCULAR-GREEN เศรษฐกิจใหม่ ใกล้ตัว ภายใต้โครงการขับเคลื่อนระบบการส่งเสริมธุรกิจ MSME ด้วย BCG (BIO-CIRCULAR-GREEN ECONOMY) ณ โรงแรมโรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 120 คน ภายในงานสัมมนามีการกล่าวเปิดงานโดย ดร.เพชรมณี ดาวเวียง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SMEs สสว. กล่าวต้อนรับโดย รองศาสตราจารย์ ดร.มัทนชัย สุทธิพันธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ดร.ศรวณีย์ สิงห์ทอง ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายเพื่อความยั่งยืน สอวช.

ดร.ศรวณีย์ สิงห์ทอง กล่าวว่า โครงการนี้เป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการ MSME ผ่านการสร้างความตระหนักรู้ให้กับผู้ประกอบการ และยกระดับนักพัฒนา BCG ในพื้นที่ทั้ง 5 ภูมิภาค ผู้ประกอบการจะได้เรียนรู้การปรับธุรกิจสู่แนวคิด BCG “หลักสูตร BIO-CIRCULAR-GREEN เศรษฐกิจใหม่ ใกล้ตัว” เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นสำหรับผู้ประกอบการ MSME นักพัฒนาธุรกิจ นักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์บริการ และผู้ที่สนใจด้าน BCG

ในงานสัมมนาฯ มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน BCG ได้แก่ นางสาวชวัลลักษณ์ นุรักษ์ ผู้จัดการศูนย์กลุ่ม SME ครบวงจร จังหวัดสงขลา นายนรชัย รังสีวิจิตรประภา ผู้เชี่ยวชาญนโยบายจาก สอวช. รองศาสตราจารย์ ดร.มัทนชัย สุทธิพันธุ์ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายพิไชยพงษ์ ยอแสงรัตน์ รองผู้อำนวยการ ผู้จัดการเขต 27 หาดใหญ่ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขาสงขลา คุณจุไรวรรณ ศรีเตียเพ็ชร ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายระดมทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) นายธาดา วรุณโชติกุล ผู้จัดการสำนักรับรองธุรกิจคาร์บอนต่ำ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.)  และนายทรงพล จังศิริวัฒนธำรง ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา ทั้งนี้ โครงการนี้มีการจัดกิจกรรม ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2566 ถึงเดือนสิงหาคม 2566 ในรูปแบบ On-site และ Online ทั้ง 5 ภูมิภาค รวมทั้งหมด 15 รุ่น

เรื่องล่าสุด