messenger icon
×

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


หน้าหลัก » การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล


แผนปฏิบัติการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2566


ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (รอบ 6 เดือน)

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล รอบ 6 เดือน ประจำปี พ.ศ. 2567

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล รอบ 6 เดือน ประจำปี พ.ศ. 2566


รายงานผลแผนปฏิบัติการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี (รอบ 12 เดือน)

ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565


หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

สอวช. มีการจัดทำหลักเกณฑ์ในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงาน โดยมีแนวปฏิบัติอ้างอิงตามระเบียบ สอวช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสรรหา คัดเลือก และบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงาน พ.ศ. 2563

ระเบียบ สอวช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสรรหา คัดเลือก และบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงาน พ.ศ. 2563

การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

สอวช. มีการจัดทำหลักเกณฑ์ในบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรเป็นพนักงาน โดยมีแนวปฏิบัติอ้างอิงตามระเบียบ สอวช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสรรหา คัดเลือก และบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงาน พ.ศ. 2563

ระเบียบ สอวช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสรรหา คัดเลือก และบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงาน พ.ศ. 2563

การพัฒนาบุคลากร

สอวช. มีการจัดทำหลักเกณฑ์เพื่อใช้ในการพัฒนาบุคลากรของสำนักงาน โดยมีแนวปฏิบัติอ้างอิงตามระเบียบ สอวช. ว่าด้วยการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัย และบริการทางวิชาการ พ.ศ. 2563

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

สอวช. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงาน เพื่อนำผลการประเมินประจำปีมาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งในส่วนของการเลื่อนตำแหน่ง เปลี่ยนแปลงอัตราเงินเดือนหรือค่าจ้าง และการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของพนักงาน โดยมีแนวปฏิบัติอ้างอิงตามระเบียบสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติว่าด้วยการประเมินและบริหารผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2564 โดยในระเบียบกำหนดต้องมีการจัดทำตัวชี้วัดเป้าหมายและวางแผนพัฒนาประจำปีตามแบบที่สำนักงานกำหนดโดยให้ผู้บังคับบัญชาติดตามการปฏิบัติงาน ให้คำปรึกษาแนะนำ ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชา และแจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบ และสำนักงานจะพิจารณาขึ้นเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำปีให้แก่พนักงานตามผลการประเมินประจำปี โดยคิดจากคะแนนเต็ม 4 คะแนน และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนด

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

สอวช. มีระเบียบในการพิจารณาการให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจแก่พนักงาน โดยในกรณีการให้คุณให้โทษนั้น สอวช. มีระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการรักษาวินัยของพนักงานและให้พนักงานและผู้บริหารประพฤติตนตามข้อบังคับ กอวช. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของคณะกรรมการอำนวยการ ผู้อำนวยการ และพนักงาน ของสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2563 ในส่วนของการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน สอวช. มีการพิจารณาเชิดชูเกียรติให้แก่พนักงานที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และมีการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานในกรณีที่สำนักงานมีรายได้คงเหลือตามระเบียบของสำนักงาน