หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » “กิติพงค์” เผยรัฐปรับลดเป้า จีดีพี ไม่กระทบลงทุนอาร์แอนด์ดี ชี้ยิ่งเป็นโอกาสเอกชนลงทุนวิจัยเพิ่ม ยกระดับการแข่งขัน พร้อมระบุเศรษฐกิจไทยจะโตไม่ได้ถ้าขาดการวิจัยและนวัตกรรม

“กิติพงค์” เผยรัฐปรับลดเป้า จีดีพี ไม่กระทบลงทุนอาร์แอนด์ดี ชี้ยิ่งเป็นโอกาสเอกชนลงทุนวิจัยเพิ่ม ยกระดับการแข่งขัน พร้อมระบุเศรษฐกิจไทยจะโตไม่ได้ถ้าขาดการวิจัยและนวัตกรรม

วันที่เผยแพร่ 1 พฤศจิกายน 2019

ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) กล่าวถึงกรณีรัฐบาลปรับประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปีนี้ จากเดิมที่คาดการณ์จะขยายตัว 3% เหลือ 2.8% ตามที่เป็นข่าวว่า ไม่มีผลกระทบต่อการลงทุนวิจัยและพัฒนา (R&D) แต่ยิ่งเป็นการกระตุ้นให้ภาคเอกชนลงทุน อาร์แอนด์ดีพิ่ม เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน และที่สำคัญเศรษฐกิจของประเทศจะไม่สามารถเพิ่มขึ้นได้เลย หากขาดการลงทุนวิจัยด้านนวัตกรรม 

ดร.กิติพงค์ เปิดเผยถึงข้อมูลตัวเลขงบประมาณของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ 2563 ว่า อว. ได้รับการจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 24,945 ล้านบาท โดยในจำนวนนี้ เป็นการจัดสรรงบประมาณเข้าตรงหน่วยงาน 50% แบ่งเป็น ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ลงไปยังหน่วยงานในระบบ ววน. จำนวน 4,700 ล้านบาท ยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมที่งบประมาณส่งตรงไปที่หน่วยงานในระบบ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) 7,741 ล้านบาท และเป็นการจัดสรรงบประมาณเข้ากองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมอีก 50% หรือคิดเป็น 12,555 ล้านบาท

“ซึ่งงบประมาณที่เข้ากองทุนนี้ จะแบ่งเป็นงบประมาณที่ผ่านกองทุนและส่งไปยังหน่วยงานในระบบ ววน. 4,171 ล้านบาท และงบประมาณผ่านกองทุนสำหรับโครงการ Flagship ที่จะมีหน่วยบริหารทุนด้านต่างๆ ดูแลอีกจำนวน 8,384 ล้านบาท ทั้งนี้ โครงการ Flagship ปี 2563 ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน 8,384 ล้านบาทนั้น จำแนกได้ตาม 5 แพลตฟอร์ม ประกอบด้วย 1. การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้ 2. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม 3. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน 4. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ และ 5. การปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.)” ดร.กิติพงค์ กล่าว

ผู้อำนวยการ สอวช. เปิดเผยอีกว่า สำหรับ 3 หน่วยบริหารและจัดการทุนใหม่ในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ได้มีมติให้จัดตั้งหน่วยบริหารและจัดการทุนเฉพาะด้านภายใต้สภานโยบายขึ้น ประกอบด้วย หน่วยด้านการพัฒนาด้านกำลังคน ที่จะเรียกว่า หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) หน่วยด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ที่จะเรียกว่า หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) และหน่วยด้านการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่มุ่งเศรษฐกิจฐานรากเป็นหลัก ที่จะเรียกว่า หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)