×
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศผลข้อเสนอนโยบาย NXPO Policy Innovation Platform for the Better Future โจทย์ : พลิกวิกฤตโควิด-19 เป็นโอกาสทองของประเทศไทย

ประกาศผลข้อเสนอนโยบาย NXPO Policy Innovation Platform for the Better Future โจทย์ : พลิกวิกฤตโควิด-19 เป็นโอกาสทองของประเทศไทย

วันที่เผยแพร่ 2 กรกฎาคม 2021 212 Views

ตามที่ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ได้ประกาศรับข้อเสนอด้านนโยบาย โจทย์ : พลิกวิกฤตโควิด-19 เป็นโอกาสทองของประเทศไทย ภายใต้แพลตฟอร์มนวัตกรรมนโยบายเพื่ออนาคตไทย ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 31 มกราคม 2564 ซึ่งเป็นแนวทางในการจัดทำนโยบายและนวัตกรรมทางนโยบายรูปแบบใหม่ โดยผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการให้พัฒนาข้อเสนอนโยบายต่อ จะได้รับเงินสนับสนุนความคิด จำนวน 10,000 บาท พร้อมมีโอกาสได้รับการพัฒนาร่วมกับเครือข่ายหน่วยงานวิจัยนโยบายและผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบนโยบายของ สอวช. เพื่อเป็นหนึ่งในนโยบายภายใต้โครงการ Policy Innovation Platform for the Better Future ซึ่งจะถูกขับเคลื่อนไปสู่การใช้งานจริงในอนาคต

ข้อเสนอที่ส่งเข้ามาได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโจทย์โดยคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโจทย์ “พลิกวิกฤตโควิด-19 เป็นโอกาสทองของประเทศไทย” ภายใต้แพลตฟอร์มนวัตกรรมนโยบายเพื่ออนาคตไทย ตามหลักเกณฑ์ที่ สอวช. กำหนด ซึ่งในการพิจารณาข้อเสนอคณะกรรมการฯ ให้ความสำคัญต่อโจทย์ที่จะได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง และสามารถแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างที่มีความซับซ้อนได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาข้อเสนอโจทย์ : พลิกวิกฤตโควิด-19 เป็นโอกาสทองของประเทศไทย เรียบร้อยแล้ว โดยมีข้อเสนอที่ได้รับการสนับสนุนระดับแนวคิด (Policy Ideas) จำนวน 3 ข้อเสนอ รายละเอียดดังนี้

  1. ข้อเสนอนโยบาย แชร์ ช่วย ใช้ โดยคุณเด่นชัย พันธุ์เกตุ และทีม ได้รับเงินสนับสนุน 10,000 บาท
  2. ข้อเสนอนโยบาย โครงการศูนย์ดูแลฟื้นฟูและสถานที่พักอาศัยผู้สูงอายุวิถีพุทธ เพื่อการขับเคลื่อนสังคมสูงวัยจากเมืองสู่ชนบทหลัง COVID-19 โดยเสือเฒ่าทีม ได้รับเงินสนับสนุน 10,000 บาท
  3. ข้อเสนอนโยบาย แพลตฟอร์มดิจิทัลการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างอาชีพสู้โควิด-19 โดยคุณพิสิฐ พรพงศ์เตชวาณิช
    ได้รับเงินสนับสนุน 5,000 บาท

โดยคณะกรรมการเห็นควรให้ สอวช. ผลักดันและพัฒนาข้อเสนอนโยบาย แชร์ ช่วย ใช้ และโครงการศูนย์ดูแลฟื้นฟูและสถานที่พักอาศัยผู้สูงอายุวิถีพุทธ เพื่อการขับเคลื่อนสังคมสูงวัยจากเมืองสู่ชนบทหลัง COVID-19 ร่วมกับทีมผู้ส่งข้อเสนอต่อไป เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนสู่การนำไปปฏิบัติใช้งานได้จริง

ทีมงานขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและเข้าร่วมประกวดข้อเสนอนโยบาย ภายใต้ Policy Innovation Platform for the Better Future โจทย์ท้าทาย “พลิกวิกฤตโควิด-19 เป็นโอกาสทองของประเทศไทย” ในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความสนใจจากท่านในการส่งข้อเสนอนโยบายเข้าประกวดในโจทย์ท้าทายที่จะมีการประกาศเพิ่มเติมในอนาคตในโอกาสต่อไป

ติดตามความเคลื่อนไหวและโจทย์ท้าทายใหม่ ๆ ของเราได้ทาง

Facebook: https://www.facebook.com/PIP.for.the.better.future
Website: https://pip.nxpo.or.th

ทีมงานแพลตฟอร์มนวัตกรรมนโยบายเพื่ออนาคตไทย

ประกาศผลข้อเสนอนโยบาย-PIP_พลิกวิกฤตโควิด-19-เป็นโอกาสทองของประเทศไทย

Tags:

เรื่องล่าสุด