×
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประชุมการลงคะแนนเพื่อสรรหากรรมการสภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิในสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (เฉพาะหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม)

ประชุมการลงคะแนนเพื่อสรรหากรรมการสภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิในสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (เฉพาะหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม)

วันที่เผยแพร่ 9 กรกฎาคม 2020

(9 กรกฎาคม 2563) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสรรหากรรมการสภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิในสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ จัดประชุมการลงคะแนนเพื่อสรรหากรรมการสภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิในสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (เฉพาะหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม) ตามมาตรา 6 (6) แห่งพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ทำหน้าที่ดำเนินการสรรหากรรมการสภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิตามระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิในสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติพ.ศ. 2562 ที่กำหนดให้ผู้แทนหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่มิใช่สถาบันอุดมศึกษาร่วมกันเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 6 (6)
แห่งพระราชบัญญัติ สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562 จำนวน 1 คน พร้อมรายชื่อสำรองอีก 1 คน โดยได้จัดการประชุมเพื่อลงคะแนนคัดเลือกผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการสรรหากำหนด โดยได้เชิญหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่มิใช่สถาบันอุดมศึกษามาร่วมลงคะแนน “โดยมีหน่วยงานมาร่วมใช้สิทธิ์ลงคะแนน 119 หน่วยงาน”

ทั้งนี้ บรรยากาศในงานเริ่มด้วยการลงทะเบียนผู้แทนหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม พร้อมแจกบัตรลงคะแนนแก่ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน จากนั้น ดร. กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการ สอวช. กล่าวเปิดประชุมและชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประชุม ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสรรหา พิธีกรชี้แจงและอธิบายวิธีการลงคะแนน พร้อมประกาศรายชื่อและหมายเลขของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อทั้งหมด และเริ่มต้นการลงคะแนน โดยผู้แทนหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม 1 คน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกผู้ได้รับการเสนอชื่อได้เพียง 1 คน เมื่อลงคะแนนเสร็จสิ้น เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ และประกาศผลการนับคะแนนพร้อมจัดทำบัญชีรายชื่อเรียงลำดับผู้ได้รับคะแนนมากที่สุดตามลำดับ โดยผู้ที่ได้รับคะแนนมากที่สุดถือเป็นผู้ที่หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมร่วมกันเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการสภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิ และให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อที่ได้คะแนนลำดับถัดมาเป็นรายชื่อสำรอง ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหากรรมการสภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิในสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ จะดำเนินการสรุปผลการสรรหา พร้อมเสนอชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการสภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิ ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อพิจารณานำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการสภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป