×
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » 14 สถาบันอุดมศึกษา ขานรับนโยบาย Reinventing Universities ตบเท้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “Reinventing Universities for a Better Future of Thailand” คลอดแผนผลิตกำลังคนตอบโจทย์ประเทศ ยันพร้อมเป็นฟันเฟืองนำไทยสู่ประเทศเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม

14 สถาบันอุดมศึกษา ขานรับนโยบาย Reinventing Universities ตบเท้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “Reinventing Universities for a Better Future of Thailand” คลอดแผนผลิตกำลังคนตอบโจทย์ประเทศ ยันพร้อมเป็นฟันเฟืองนำไทยสู่ประเทศเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม

วันที่เผยแพร่ 17 สิงหาคม 2019 355 Views

(16 สิงหาคม 2562) รร.บลิสตัน สุวรรณ พาร์ควิว – สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ PacRim Group จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “Reinventing Universities for a Better Future of Thailand” เชิญผู้บริหารระดับสูงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมรับทราบนโยบายปฏิรูปมหาวิทยาลัย พร้อมนำเสนอแผนปฏิบัติการผลิตกำลังคนตอบโจทย์ 4 เป้าหมายประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. มอบนโยบายและกล่าวถึงวัตถุประสงค์การประชุม

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. เปิดเผยว่า กระทรวง อว. เป็นกระทรวงแห่งปัญญา โอกาส และอนาคต เป็นกระทรวงที่มีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงอนาคตประเทศ ซึ่งหนึ่งในนโยบายของกระทรวง อว. คือการ Reinventing Universities ทั้งด้านการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจกลุ่มมหาวิทยาลัย เปลี่ยนหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนจัดระบบและการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และยังได้ตั้ง 4 เป้าหมายด้านการผลิตกำลังคนของประเทศ ให้ได้ภายในปี 2565 ซึ่งประกอบด้วย 1. สร้างให้เกิดการ Re-skill Up-Skill กำลังคน จำนวน 200,000 คน 2. สร้างการอุดมศึกษาเพื่ออุตสาหกรรม (Higher education for Industry) ผลักดัน SME สู่ผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม (Innovation Driven Enterprises : IDE) จำนวน 100,000 คน 3. สร้าง Smart Farming Engineers จำนวน 10,000 คน และ 4. สร้างวิศวกร จำนวน 60,000 คน แบ่งเป็น วิศกรสำหรับพื้นที่ EEC จำนวน 40,000 คน และพื้นที่อื่นๆ อีก 20,000 คน ทั้งนี้ การที่จะไปถึงเป้าหมายที่กำหนดจำเป็นต้องปรับบทบาทของมหาวิทยาลัยให้เป็นสถาบันหลักในการสร้างคน สร้างองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรม สามารถผลิตบัณฑิตที่พร้อมทำงาน พัฒนาขีดความสามารถและบ่มเพาะผู้ประกอบการนวัตกรรม ผลักดันให้เกิดการวิจัยเชิงพื้นที่และเศรษฐกิจฐานราก รวมถึงแปลงนวัตกรรมสู่มูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม

“ผมขอชื่นชมศักยภาพของมหาวิทยาลัยไทยที่แสดงถึงความพร้อม และพลังที่จะร่วมกันก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลงและยังสามารถนำเสนอแผนปฏิบัติการเพื่อตอบโจทย์ 4 เป้าหมายด้านการผลิตกำลังคนของสถาบันอุดมศึกษา การประชุมครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญในการนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของประเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะเป็นเรี่ยวแรงสำคัญในการผลิตกำลังคนและขับเคลื่อนไทยสู่ประเทศเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมด้วยองค์ความรู้ และศักยภาพของบุคลากรในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ในการนำเสนอแผนปฏิบัติการของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง ผมเห็นถึงความเป็นไปได้หลายเรื่อง อาทิ การสร้างกำลังคนให้ตอบโจทย์พื้นที่อีอีซี และภูมิภาคอื่นๆ โดยตอบโจทย์ความต้องการ (Demand Side) เป็นหลัก, ใช้การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) หรือ BCG Model ในการสร้างเกษตรอัจฉริยะ หรือ Smart Farmers, เปลี่ยน SME ไปสู่ผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม (Innovation Driven Enterprises : IDE) รวมถึงการช่วย Reskill และ Upskill กำลังคนให้พร้อมนำไทยไปสู่ประเทศเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมร่วมกัน อย่างไรก็ตาม แม้แต่ละเป้าหมายต้องใช้เวลา แต่หากเราเริ่มต้นได้ถูกจุด เราจะก้าวได้อย่างรวดเร็วและเข้มแข็ง” ดร.สุวิทย์ กล่าว

การประชุม “Reinventing Universities for a Better Future of Thailand” ได้เชิญมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และมหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยี มาร่วมเวิร์คช้อป เพื่อกำหนดเป้าหมายในการผลิตกำลังคนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ ซึ่งมีผู้บริหาร 14 มหาวิทยาลัย เข้าร่วมประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยแม่โจ้

Tags:

เรื่องล่าสุด