messenger icon
×

ประมวลจริยธรรมและมาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม


หน้าหลัก » ประมวลจริยธรรมและมาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

ประมวลจริยธรรมของคณะกรรมการอำนวยการ ผู้อำนวยการ พนักงาน


คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม

คำสั่งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม สอวช


รายงานผลการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่ใดโดยธรรมจรรยา


รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล


การประเมิน ชุมชน องค์กร อำเภอ เเละจังหวัดคุณธรรม

ถอดบทเรียนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ สอวช. ประจำปี 2566