หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » สอวช. เป็นเจ้าภาพร่วม พร้อมรับฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เนื่องในสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562

สอวช. เป็นเจ้าภาพร่วม พร้อมรับฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เนื่องในสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562

วันที่เผยแพร่ 11 กรกฎาคม 2019

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) เป็นเจ้าภาพร่วม พร้อมรับฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เนื่องในสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562

(10 ก.ค. 62) นางสาวสุวรรณี ตั้งธงชัย ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารจัดการองค์กรและธรรมาภิบาล พร้อมด้วยพนักงาน เป็นผู้แทนในนามสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมและร่วมรับฟังเทศน์มหาชาติกัณฑ์ที่ 3 “กัณฑ์ทานกัณฑ์” ซึ่งว่าด้วยเรื่องของการให้ ณ ศาลาการเปรียญ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ เนื่องในสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาในการบำเพ็ญทานบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า