×

แนวโน้มความต้องการบุคลากรในอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต New S-Curve และทิศทางนโยบายการพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2563-2567 (Demand New S-Curve 2563-2567)

วันที่เผยแพร่ 20 กันยายน 2019

Demand New S-Curve 2563-2567

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.