×
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » สอวช. ร่วมบรรยายในการประชุม Mekong – Japan SDGs Forum

สอวช. ร่วมบรรยายในการประชุม Mekong – Japan SDGs Forum

วันที่เผยแพร่ 22 ธันวาคม 2021 330 Views

(20 ธันวาคม 2564) ดร. กาญจนา วานิชกร รองผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ร่วมบรรยายในการประชุม Mekong – Japan SDGs Forum ซึ่งจัดโดยรัฐบาลไทยและรัฐบาลญี่ปุ่น

กระทรวงการต่างประเทศไทยร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Mekong – Japan SDGs Forum ครั้งที่ 1 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ภายใต้หัวข้อ Decisive Decade: Actions and Count Down Toward 2030 ผ่านระบบการประชุมทางไกล ซึ่งนางอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง และเจ้าหน้าที่อาวุโสไทยในกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง และนาย Kano Takehiro ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น เป็นประธานร่วม

การประชุม Mekong – Japan SDGs Forum  เป็นส่วนหนึ่งของข้อริเริ่มลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่นเพื่อช่วยขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 (Mekong – Japan Initiative for SDGs toward 2030) โดยประกอบไปด้วยการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นที่เป็นโจทย์ความท้าทายที่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงกำลังเผชิญอยู่ 3 ด้าน ได้แก่ ความร่วมมือด้านสาธารณสุข การฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และสังคมที่มีการมีส่วนร่วมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ดร. กาญจนา วานิชกร รองผู้อำนวยการ สอวช. ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องนโยบาย Bio-Circular-Green Economy (BCG) ของไทย ในช่วงหัวข้อสังคมที่มีการมีส่วนร่วมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ร่วมกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก Asian Institute of Technology (AIT) กระทรวงสิ่งแวดล้อมของประเทศกัมพูชา Institute for Global Environmental Strategies ของประเทศญี่ปุ่น และ United Nations Environment Programme (UNEP)

ดร.กาญจนา ได้กล่าวถึงยุทธศาสตร์ BCG ซึ่งเน้นการพัฒนาที่มีความสมดุลระหว่างการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันเชิงเศรษฐกิจและการสร้างสังคมที่มีส่วนร่วมและเท่าเทียม การนำแนวคิด BCG ไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น และในระดับภูมิภาค กลไกการขับเคลื่อนและโครงการสำคัญ รวมทั้งโอกาสในการทำความร่วมมือในระดับนานาชาติ เช่น  Circular Economy Design and Solution Platform ซึ่งสนับสนุนผู้ประกอบการโดยเฉพาะอย่างยิ่ง SMEs ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน การจัดตั้ง BCG Innopolis ใน EECi เพื่อทำการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม การสนับสนุนชุมชนในการปรับเปลี่ยนการใช้พลังงานเป็นพลังงานสะอาดเชื่อมโยงสู่โอกาสในการสะสมและซื้อขายคาร์บอนเครดิต การก่อตั้ง RE100 Thailand เพื่อร่วมสนับสนุนเป้าหมาย Carbon Neutrality และ Net Zero Emission เป็นต้น รวมถึงการขยายความร่วมมือจากกรอบความร่วมมือที่ได้ดำเนินการแล้ว เช่น Japan Partnership for Circular Economy (J4CE) และ ASEAN SDGs Frontrunner Cities Programme (SDGs-FC) ร่วมกับประเทศในอนุภูมิภาคแม่โขง

เรื่องล่าสุด