×
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » “วิวัฒนาการในการกำกับดูแลการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทย สู่การปฏิรูปฯ : การปรับระบบงบประมาณ การให้ทุนในทิศทางใหม่ ที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน” ผลงานของบุคลากร สอวช. และ STIPI นำเสนอในงานประชุม ASIALICS 2019

“วิวัฒนาการในการกำกับดูแลการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทย สู่การปฏิรูปฯ : การปรับระบบงบประมาณ การให้ทุนในทิศทางใหม่ ที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน” ผลงานของบุคลากร สอวช. และ STIPI นำเสนอในงานประชุม ASIALICS 2019

วันที่เผยแพร่ 15 กรกฎาคม 2021 395 Views

ผลงานของบุคลากรสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ดร.สิริพร พิทยโสภณ รองผู้อำนวยการ สอวช. นางสาวภัทรธิรา เกื้อกิ้ม ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย สอวช. ร่วมกับ ผศ.ดร.สันติ เจริญพรพัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม – STIPI (มจธ.) และนางสาวอณิษฐา จูฑะรสก จากสถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม – STIPI (มจธ.) เรื่อง “วิวัฒนาการในการกำกับดูแลการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทย สู่การปฏิรูปฯ : การปรับระบบงบประมาณ การให้ทุนในทิศทางใหม่ ที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน” (The Evolution of Research & Innovation Governance in Thailand : Re-aligning Budget and Funding System towards National Priority) ที่ได้มีโอกาสนำเสนอบทความวิชาการดังกล่าวในงานประชุม Asia Association of Learning, Innovation, and Co-evolution Studies (ASIALICS) 2019 ณ กรุงโชล สาธารณรัฐเกาหลีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านงานวิจัยนโยบายและนวัตกรรมระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกในทวีปเอเชีย

บทความวิชาการชิ้นนี้นำเสนอถึงการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ทั้งในเชิงโครงสร้างและกลไกการบริหารจัดการ โดยเฉพาะกลไกงบประมาณแบบเงินก้อน (Block Grant) และมีความต่อเนื่อง (Multi-year) ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการถ่ายทอดนโยบายและยุทธศาสตร์ ไปสู่การวิจัยและนวัตกรรมตามประเด็นสำคัญ (Priority Setting) ที่ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

นอกจากนี้ บทความยังได้วิเคราะห์ถึงความท้าทายของการปฏิรูปฯ ในการปรับกระบวนทัศน์ (Paradigm) ความคิด (Mind-set) และระบบการดำเนินงาน ซึ่งรวมถึงกฎเกณฑ์  ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความสำเร็จให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

สามารถอ่านรายละเอียดผลงานฉบับเต็มได้ด้านล่างนี้

R_I-Governance_Submission

Tags:

เรื่องล่าสุด