×
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ก่อนยื่นภาษีต้องรู้ !! ผู้ประกอบการ ส่งลูกจ้างเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร หรือจ้างแรงงานลูกจ้างที่มีทักษะสูงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ปี 62 และปี 63

ก่อนยื่นภาษีต้องรู้ !! ผู้ประกอบการ ส่งลูกจ้างเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร หรือจ้างแรงงานลูกจ้างที่มีทักษะสูงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ปี 62 และปี 63

วันที่เผยแพร่ 9 กุมภาพันธ์ 2021 1652 Views

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ปี 2562 และปี 2563 สำหรับการส่งลูกจ้างเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร โดยได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ 2.5 เท่า และการจ้างแรงงานลูกจ้างที่มีทักษะสูงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ โดยได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ 1.5 เท่า

จะได้รับการยกเว้นภาษี ต้องเข้าข่ายอย่างไรบ้าง

กรมสรรพากร กำหนดให้ สอวช. เป็นหน่วยงานรับรองหลักสูตรฝึกอบรมและการจ้างแรงงานลูกจ้างที่มีทักษะสูงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

การส่งลูกจ้างเข้ารับการฝึกอบรม

• เป็นหลักสูตรฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองโดย สอวช. ซึ่งสอดคล้องตาม Future Skills Set ที่ สอวช. ประกาศ หรือ สอดคล้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (หน่วยฝึกอบรมเป็นผู้ยื่นขอรับรองฯ)

การจ้างแรงงานลูกจ้าง (สถานประกอบการเป็นผู้ยื่นขอรับรองฯ)

• บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการในอุตสาหกรรมเป้าหมาย

• ตำแหน่งงานสอดคล้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ใช้ทักษะสูงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์

• เป็นการจ้างงานใหม่ระหว่าง วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

• ลูกจ้างมีคุณสมบัติสอดคล้องตามตำแหน่งงาน

สถานประกอบการและหน่วยฝึกอบรมสามารถยื่นขอรับรองหลักสูตรฝึกอบรมและการจ้างแรงงานลูกจ้างที่มีทักษะสูง ผ่านระบบสารสนเทศได้ทาง https://tp.nxpo.or.th ตั้งแต่ 22 ม.ค. 2564 – 15 มี.ค. 2564

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nxpo.or.th/th/6794/

Tags:

เรื่องล่าสุด