×
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » การประชุมชี้แจงการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับ EC-OECD Science, Technology and Innovation (STI) Policy Survey 2019

การประชุมชี้แจงการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับ EC-OECD Science, Technology and Innovation (STI) Policy Survey 2019

วันที่เผยแพร่ 15 ตุลาคม 2019

ความเป็นมา

สอวช. (เดิมคือ สวทน.) ได้รับความเห็นชอบจาก ครม. เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 อนุมัติให้เป็น ฝ่ายเลขานุการ ในการดำเนินการให้ประเทศไทยเข้าร่วม Committee for Scientific and Technological Policy (CSTP) ภายใต้ Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) และประเทศไทยได้รับสถานะ Participant ของ CSTP

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  • เพื่อรายงานข้อมูล วทน. ของประเทศให้ปรากฏใน EC-OECD STI Policy Compass ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ (์https://stip.oecd.org/stip/)
  • เพื่อรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูล วทน. สำหรับการวิเคราะห์นโยบายการอุดม วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายในประเทศตามภารกิจใหม่ของ สอวช.