×
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » สอวช นำร่อง ทดลอง SE Incubator platform หนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม

สอวช นำร่อง ทดลอง SE Incubator platform หนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม

วันที่เผยแพร่ 1 มีนาคม 2024 206 Views

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ร่วมกับบริษัท วิชแอนด์ไวส์ จำกัด จัดอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้วิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise: SE) ภายใต้โครงการทดลองกลไกบ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อสังคมให้กับกลุ่มตัวอย่าง 5 กลุ่ม ประกอบด้วย (1) วิสาหกิจชุมชนออร์แกนิคพบพระ (2) วิสาหกิจชุมชนธรณินอินทรีย์ (3) ชุมชนท่องเที่ยวบ้านบวกจั่น (บวกจั่น แคมป์ปิ้งฟาร์ม) (4) บริษัท ออทิสติกไทย วิสาหกิจเพื่อสังคม จํากัด และ (5) ม.อ.ปัตตานี การอบรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 – 16 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์ประชุมมหาไถ่ พัทยาเหนือ จังหวัดชลบุรี โดยมี ดร.สิริพร พิทยโสภณ รองผู้อำนวยการ สอวช. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

ดร.สิริพร ได้กล่าวถึงความสำคัญของวิสาหกิจเพื่อสังคม และแนวทางการส่งเสริม SE ทั้งผ่านช่องทางตามกฎหมายของพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 การเข้าถึงแหล่งเงินทุน การสนับสนุนผ่านกลไกตลาดภาครัฐ และการสร้างแพลตฟอร์มเพื่อเสริมสร้างทักษะและขีดความสามารถด้านต่าง ๆ ตลอดจนการสร้างเครือข่าย โดยเฉพาะกับภาคเอกชน

เนื้อหาการอบรมประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ (1) พื้นฐานวิสาหกิจเพื่อสังคม (SE) (2) พัฒนาโมเดลธุรกิจสำหรับ SE และ (3) การเงินและแหล่งทุนสำหรับ SE โดยกลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่มจะได้รับองค์ความรู้ และคำแนะนำจากวิทยากร เพื่อนำมาสู่การจัดทำ Social Business Model Canvas (SBMC) ที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของกลุ่มตัวอย่าง

กลไกบ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อสังคม นอกจากการอบรมข้างต้นที่ทำให้กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานแล้ว ในช่วงการบ่มเพาะระยะถัดไปจะมีโค้ชและที่ปรึกษาประกบกลุ่มตัวอย่าง เพื่อให้คำแนะนำและเตรียมความพร้อมในการพัฒนาแผนธุรกิจสู่การเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมต่อไป

เรื่องล่าสุด