messenger icon
×
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » สอวช.-NIGT เข้าเยี่ยมชมระบบกักเก็บพลังงาน Hydrogen ณ ศูนย์การเรียนรู้กฟผ. สำนักงานกลาง

สอวช.-NIGT เข้าเยี่ยมชมระบบกักเก็บพลังงาน Hydrogen ณ ศูนย์การเรียนรู้กฟผ. สำนักงานกลาง

วันที่เผยแพร่ 25 สิงหาคม 2023 528 Views

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) นำโดย ดร.ศรวณีย์ สิงห์ทอง ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน และคณะนักวิจัยจากสอวช. และคณะนักวิจัยจาก National Institute of Green Technology (NIGT) สาธารณรัฐเกาหลี ได้แก่ Mr. Sungchan Yeom, Dr. Gobong Choi และ Dr. Soeun Kim เข้าเยี่ยมชมบ้านรักษ์พลังงาน และบ้านไฮโดรเจน เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์การเรียนรู้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  สำนักงานกลาง จังหวัดนนทบุรี โดยมีคุณพิมพ์ชนก ฟุ้งวิทยา หัวหน้าแผนกวางแผนเทคโนโลยีพลังงานรูปแบบใหม่ สังกัดฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า และคณะให้การต้อนรับ

บ้านไฮโดรเจน เป็นโครงการต้นแบบสาธิตการใช้เทคโนโลยีในการกักเก็บพลังงานในรูปแบบก๊าซไฮโดรเจน (Hydrogen Energy Storage System: HESS) โดยมีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ผลิตก๊าซไฮโดรเจนด้วยเทคโนโลยี AEM (Anion Exchange Membrane) Electrolyzer ซึ่งคิดค้นและพัฒนาโดยบริษัท Enapter ช่วยผลิตกระแสไฟฟ้าส่งต่อให้กับบ้านรักษ์พลังงาน ระบบกักเก็บพลังงานในรูปแบบก๊าซไฮโดรเจนนับเป็นเทคโนโลยีสะอาด เพิ่มความเสถียรในการกักเก็บและผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นหนึ่งในพลังงานที่จะช่วยลดผลกระทบต่อโลกและช่วยแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนอย่างยั่งยืน

โดยการเข้าเยี่ยมชม Green hydrogen technology ในครั้งนี้จะเป็นข้อมูลเพื่อใช้ในโครงการ “การศึกษาทางเลือกเทคโนโลยี Green Hydrogen เพื่อเป้าหมาย Net-Zero ของประเทศไทย โดยกลไก Technology Mechanism ภายใต้ UNFCCC” ซึ่งเป็นโครงการที่สอวช.ดำเนินงานร่วมกับ NIGT โดยได้รับความช่วยเหลือทางวิชาการด้านการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่านศูนย์เทคโนโลยีภูมิอากาศและเครือข่าย (Climate Technology Centre and Network) ภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change)

เรื่องล่าสุด