messenger icon
×
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » สอวช.-บพข. เดินหน้าสร้างความร่วมมือกับญี่ปุ่น เสริมแกร่งด้านนโยบายและงานวิจัยไทย

สอวช.-บพข. เดินหน้าสร้างความร่วมมือกับญี่ปุ่น เสริมแกร่งด้านนโยบายและงานวิจัยไทย

วันที่เผยแพร่ 23 สิงหาคม 2023 390 Views

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 ดร.สุรชัย สถิตคุณารัตน์ และ ผศ.ดร.พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสต์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) พร้อมทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ สอวช. และ เจ้าหน้าที่แผนงาน Global Partnership หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ให้การต้อนรับ Mr. Kiyoura Takashi, Deputy Director-General, Science and Technology Policy Bureau, Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) ประเทศญี่ปุ่น พร้อมคณะจาก MEXT, Japan Science and Technology Agency (JST) และสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

การเข้าพบทีมผู้บริหาร สอวช. ของคณะจากญี่ปุ่นในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือถึงแนวทางความร่วมมือต่อยอด และแนวทางความร่วมมือใหม่ร่วมกับ สอวช. อาทิ

  • การคาดการณ์อนาคตเชิงยุทธศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ผ่าน APEC Center for Technology Foresight (APEC CTF)
  • การพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในรูปแบบโคเซ็น (KOSEN) เพื่อสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรมในประเทศและในภูมิภาค
  • การพัฒนานโยบายหรือระบบนิเวศส่งเสริมสตาร์ทอัพด้าน functional และ future food โดยมุ่งเน้น business matching ระหว่างสตาร์ทอัพไทยกับเครือข่ายบริษัทอาหารหรือ trader ในญี่ปุ่น หรือสตาร์ทอัพญี่ปุ่นกับบริษัทอาหารหรือ trader ในไทย
  • การทำงานเพื่อส่งเสริมนโยบาย BCG และเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์
  • การให้ทุนในลักษณะ Co-funding ร่วมกับ บพข. ซึ่งทาง JST ได้มีความสนใจ Co-funding ร่วมกับ บพข. เพื่อพัฒนางานวิจัย และส่งเสริมให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างนักวิจัยไทยและญี่ปุ่น

เรื่องล่าสุด