messenger icon
×
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » อัปเดตหลักสูตรแซนด์บ็อกซ์ 11 ข้อเสนอแรกที่ผ่านการอนุมัติ มีหลักสูตรอะไรบ้าง? ดำเนินการถึงขั้นตอนไหน?

อัปเดตหลักสูตรแซนด์บ็อกซ์ 11 ข้อเสนอแรกที่ผ่านการอนุมัติ มีหลักสูตรอะไรบ้าง? ดำเนินการถึงขั้นตอนไหน?

วันที่เผยแพร่ 7 สิงหาคม 2023 739 Views

📢ตามที่ คณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่อง ด้านการส่งเสริมนวัตกรรมการอุดมศึกษา สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ได้อนุมัติข้อเสนอฉบับสมบูรณ์สำหรับการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา (Higher Education Sandbox) หรือหลักสูตรแซนด์บ็อกซ์ เพิ่มเติมอีก 2 ข้อเสนอ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ทำให้ล่าสุดมีข้อเสนอที่กระทรวง อว. อนุมัติให้จัดการศึกษาแบบแซนด์บ็อกซ์รวมแล้ว 11 ข้อเสนอ ซึ่งมีเป้าหมายผลิตกำลังคนสมรรถนะสูงรวมมากกว่า 19,000 คน

สอวช. จะพามาอัปเดตกันว่า หลักสูตรแซนด์บ็อกซ์ทั้ง 11 หลักสูตรที่ผ่านการอนุมัติไปแล้ว มีหลักสูตรอะไรบ้าง? และในแต่ละหลักสูตรดำเนินการไปถึงขั้นตอนไหนแล้ว? ไปดูกันเลย!!!

📌 1. หลักสูตรการผลิตและพัฒนากำลังคนสาขาฉุกเฉินการแพทย์ โดย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวม 10 แห่ง ตั้งเป้าผลิตกำลังคนสาขาฉุกเฉินการแพทย์ในระดับผู้ประกอบโรคศิลปะ จำนวน 15,000 คน ขณะนี้ อยู่ระหว่างการเสนอของบประมาณดำเนินการจัดการศึกษา

📌 2. หลักสูตรการผลิตบุคลากร High-tech Entrepreneur โดย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ตั้งเป้าผลิตกำลังคนที่มีความรู้ Frontier Knowledge ด้านเทคโนโลยี จำนวน 400 คน ขณะนี้ ได้เริ่มจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษารุ่นแรก

📌 3. หลักสูตรการผลิตบุคลากรด้านวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และดิจิทัล โดย มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล และสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ รวม 6 แห่ง ตั้งเป้าผลิตกำลังคนด้านวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และดิจิทัล จำนวน 1,880 คน ขณะนี้ ม. CMKL สจล. และ ม.อ. ได้รับสมัครนักศึกษาเข้าสู่หลักสูตรแล้ว

📌 4. หลักสูตรการผลิตกําลังคนศักยภาพสูงที่มีความรู้เชิงลึกด้านวิทยาศาสตร์ และแนวคิดเชิงนวัตกรรม โดย วิทยสถานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ภายใต้สำนักงานปลัดกระทรวง อว. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ 4 แห่ง และมหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งเป้าผลิตกําลังคนทักษะสูงที่มีความรู้เชิงลึกด้านวิทยาศาสตร์ (Frontier Knowledge) และแนวคิดเชิงนวัตกรรม จำนวน 175 คน อยู่ระหว่างการเตรียมการเปิดหลักสูตร

📌 5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งเป้าผลิตกำลังคนวิศวกรคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล จำนวน 1,200 คน ขณะนี้ เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกได้ครบตามจำนวนแล้ว

📌 6. หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบินนานาชาติ โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตั้งเป้าผลิตกำลังคน Flight Attendant จำนวน 300 คน ขณะนี้ ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าสู่หลักสูตรแล้ว

📌 7. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงพลังงานทดแทนและยานยนต์ไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ตั้งเป้าผลิตกำลังคนด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและยานยนต์ไฟฟ้า จำนวน 300 คน ขณะนี้ ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าสู่หลักสูตรแล้ว

📌 8. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม โดย คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ตั้งเป้าผลิตกำลังคนด้านผู้ประกอบการตามแนวทาง BCG จำนวน 90 คน ขณะนี้ ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าสู่หลักสูตรแล้ว

📌 9. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำธุรกิจสุขภาพเชิงสร้างสรรค์ โดย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตั้งเป้ากำลังคนด้านผู้นำธุรกิจในอุตสาหกรรมเวลเนส จำนวน 90 คน ขณะนี้ ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าสู่หลักสูตรแล้ว

📌 10. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมบูรณาการระบบการผลิต (ต่อเนื่อง) โดย มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตั้งเป้าผลิตวิศวกรบูรณาการระบบ (system integrator) จำนวน 60 คน ได้รับการอนุมัติให้จัดการศึกษาแบบแซนด์บ็อกซ์ ในเดือนกรกฎาคม 2566

📌 11. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบองค์รวม (หลักสูตรสองภาษา) โดย วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งเป้าผลิตผู้บริหารระดับต้นและระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบองค์รวม จำนวน 200 คน ได้รับการอนุมัติให้จัดการศึกษาแบบแซนด์บ็อกซ์ ในเดือนกรกฎาคม 2566

เรื่องล่าสุด