×

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของ สอวช.


หน้าหลัก » ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของ สอวช.

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

ประกาศสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2563


ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy)

วันที่เรื่อง
รายงานผลการขับเคลื่อนตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปี 2567 (รอบ 12 เดือน)
9 พฤษภาคม 2567รายงานผลการขับเคลื่อนตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปี 2567 (รอบ 6 เดือน)
5 ตุลาคม 2566รายงานผลการขับเคลื่อนตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปี 2566 (รอบ 12 เดือน)
24 เมษายน 2566รายงานผลการขับเคลื่อนตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปี 2566 (รอบ 6 เดือน)