×

SynBio Ecosystem Development Roadmap


หน้าหลัก » SynBio Ecosystem Development Roadmap

SynBio Ecosystem Development Roadmap (ร่าง) แผนที่นำทางนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป้าหมายร่วมในการพัฒนาขับเคลื่อน Synthetic Biology รวมถึงนวัตกรรม อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง (ร่าง) แผนที่นำทางนี้มีผู้ร่วมให้ความเห็นทั้งในกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) บริษัทสตาร์ทอัพ บริษัทขนาดใหญ่ สถาบันวิจัย และมหาวิทยาลัย โดยพบว่าสำหรับประเทศไทย SynBio ยังมีโอกาสในการพัฒนาไปได้อีกมาก ส่วนสำคัญคือการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ และส่งเสริมในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจ บีซีจี ที่เป็นวาระสำคัญของประเทศไทย

ในส่วนของ (ร่าง) แผนที่นำทาง ทำขึ้นเพื่อเป็นแพลตฟอร์มในการทำงานร่วมกัน และมองเป้าหมายไปถึงปี 2030 โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ ในช่วงแรก (1-3 ปี) คือการสร้างขีดความสามารถ (Capacity Building) การมีแพลตฟอร์มความร่วมมือ (Collaboration Platform) รวมถึงพยายามแสดงให้เห็นโอกาสทางธุรกิจ ในระยะกลาง (3-5 ปี) มองถึงการยกระดับโอกาสในการผลิตและมาตรฐานการผลิต ส่วนในระยะยาว (5 ปีขึ้นไป) คาดหวังว่าจะสร้าง Deep Tech Startup หรือ Deep Tech Enterprise ขึ้นมา เพื่อในอนาคตจะเป็นฐานสำคัญในการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ขึ้น

หลักหมุดหมายสำคัญที่ต้องการให้เกิดขึ้นในระยะ 10 ปีนี้ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 1) การจัดตั้ง SynBio Academy ใช้จุดแข็งของมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย ดูถึงเรื่องการทำหลักสูตร มี Training Course นำความรู้จากหลายศาสตร์มาทำงานร่วมกันและดูถึงเรื่องการเชื่อมโยงกับต่างประเทศด้วย ที่สำคัญต้องสร้างความรู้ความเข้าใจว่า SynBio คืออะไร สร้างการมีส่วนร่วมให้คนเข้าใจ ซึ่งจะส่งผลในการสร้างความต้องการ และโอกาสทางการตลาดด้วย 2) Investment & Strategic Funding มองถึงการให้การสนับสนุนในการลงทุนร่วมกับภาคเอกชน รวมถึงการสร้างแรงจูงใจ ที่เตรียมจะหารือกับ BOI ในการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี 3) R&D Infrastructure เรื่องโครงสร้างพื้นฐาน หาโอกาสที่จะมี National Biofoundry ตอนนี้อาจไปเชื่อมโยงกับ Global Biofoundries Alliance รวมถึงการส่งเสริม Contract Development and Manufacturing Organization หรือ CDMO เป็นตัวกลางในเชื่อมโยงเอาโจทย์ความต้องการจากการวิจัยไปสู่การผลิต และ 4) เรื่องระบบนิเวศ กฎหมาย กฎระเบียบ มีการพูดถึงกฎหมายเกี่ยวกับ Biosafety/Biosecurity รวมถึงเรื่องสิทธิบัตร และการส่งเสริมให้เกิดการทำนวัตกรรมต่างๆ

doc_6568_SynBioRoadmap_24

ส่วนหนังสืออีบุ๊ก Thailand Synthetic Bioeconomy Outlook and Key Milestones ที่จัดทำโดย SynBio Consortium Working Group ได้บอกเล่าถึงความหมายและการเกิดขึ้นของ Synthetic Biology ที่จะเข้ามาสร้างการเปลี่ยนแปลงและสร้างประโยชน์มากมาย ทั้งในด้านการเกษตร อาหารและยา หรือการผลิตวัสดุเพื่อทดแทนทรัพยากรจากธรรมชาติที่เหลืออยู่อย่างจำกัด, ความก้าวหน้าของ SynBio ความคาดหวังและข้อกังวลของเทคโนโลยี, การใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยี SynBio ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเคมี พลังงานและสิ่งแวดล้อม เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร และอุตสาหกรรมยา, การกำกับดูแลความปลอดภัยทางชีวภาพของ SynBio เป็นต้น โดยผู้สนใจสามารถอ่านเอกสารฉบับเต็มได้ที่ https://www.nxpo.or.th/th/report/9291/

Thailand-Synthetic-Economy-1