messenger icon
×

พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี


หน้าหลัก » พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ สอวช. ได้รวบรวมพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่าน เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในด้านต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย

ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้ทรงศึกษาโครงการในพระราชดำริฯ มีโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา และโครงการส่งเสริมศูนย์ศิลปาชีพ เพื่อให้ราษฎรมีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้พอเพียงแก่การยังชีพในภาวะปัจจุบัน ด้วยงานฝีมือพื้นบ้าน สืบทอดงานศิลปะเป็นเอกลักษณ์ของไทย โดยใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่น

ด้านสังคมสงเคราะห์ ได้ทรงตั้งโรงครัวพระราชทานยังพื้นที่ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก เพื่อประกอบอาหารและแจกจ่ายไปยังชาวบ้านผู้ประสบภัย

ด้านสาธารณสุข ได้พระราชทานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาล เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษาและช่วยเหลือผู้ป่วย

การเสด็จฯ เยี่ยมราษฎรทุกภูมิภาค เพื่อให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ และหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในแต่ละพื้นที่

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th/index.php/home/index/35

ที่มา : https://www.sacit.or.th/ และ https://www.prd.go.th/

ภาพ : Facebook พระลาน