×

จ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ สร้างการรับรู้ และความเข้าใจอันดีต่อบทบาทและภารกิจ ของสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

วันที่เผยแพร่ 15 ธันวาคม 2020

จ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ฯ
ดาวน์โหลดเอกสาร