messenger icon
×

นักวิเคราะห์โครงการอาวุโส/นักวิเคราะห์ (บพค.)

วันที่เผยแพร่ 26 มิถุนายน 2024

บพค. เปิดรับสมัครพนักงานในสายงานวิชาการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์โครงการอาวุโส/นักวิเคราะห์ จำนวน 6 อัตรา

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการ สร้างนวัตกรรม (บพค.) ภายใต้สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ที่มีระบบการบริหารงาน แตกต่างจากส่วนราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน มีหน้าที่จัดสรรทุนด้านการพัฒนา กำลังคนในสาขาที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศตามนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม และนโยบายของรัฐบาล รวมถึงการให้ทุนการศึกษา ทุนสนับสนุนนักวิจัยและบุคลากรอื่นหลังปริญญา ทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยและนวัตกรรม และทุนด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ต้องการคนรุ่นใหม่ที่มาร่วมทีมและเป็นส่วนหนึ่งกับภารกิจที่มีความท้าทาย

 

โดยเปิดรับสมัครคนรุ่นใหม่ที่จะมาช่วยขับเคลื่อนบริหารจัดการงานวิจัยพร้อมพัฒนาประเทศ ภายใต้กลุ่มงาน บริหารแผนงานวิจัย ประกอบด้วย 1) ทีม Global Partnership for Sustainability & Society 2) ทีม Brainpower & Infrastructure 3) ทีม Frontier Technology for Future Industry

 

คุณสมบัติเฉพาะ

1. ไม่จำกัดเพศ สัญชาติไทย

2. วุฒิการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. อายุไม่เกิน 40 ปี

4. มีทักษะในการพูด ฟัง อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในระดับดีถึงดีมาก

 

ทักษะความสามารถ/ความรับผิดชอบ

1. วิเคราะห์ บริหารโครงการ และประสานงานระหว่างนักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญ/คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และเชื่อมโยงข้อมูลโครงการในแผนงานต่างๆ กับแผนยุทธศาสตร์ของประเทศ

2. จัดทำแผนงานของโปรแกรม/แผนงาน ทั้งงานประจำปี และแผน 3-5 ปี ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและผลที่สำคัญ

3. วางแผนปฏิบัติการสนับสนุน ที่สอดคล้องตามทิศทาง เป้าหมาย งบประมาณ ระดับโปรแกรม/แผนงาน

4. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของโปรแกรม/แผนงาน รายไตรมาส รวมทั้งการสรุปผลงาน/ผลสำเร็จสำคัญของโปรแกรม

5. ดำเนินการพัฒนาโจทย์/ประกาศโจทย์ ที่สอดคล้องแผนงานของโปรแกรม/แผนงาน ที่กำหนด โดยประสานงานให้เกิดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำหนดทิศทางและแนวทางการดำเนินงานสนับสนุนทุน (เช่น การพัฒนาคอนซอร์เทียมต่างๆ) และประสานงานผลักดันให้เกิดการดำเนินงานตามเป้าหมายของโปรแกรม/แผนงาน

6. จัดและดำเนินการให้เกิดกระบวนการพิจารณากลั่นกรองและประเมินข้อเสนอโครงการ ติดตามความก้าวหน้า และติดตามการส่งมอบผลงาน ตามแนวทางและขั้นตอนของ บพค. ที่กำหนด

7. สรุปวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน และการส่งมอบผลงานของโครงการที่ให้สนับสนุน (รายงานความก้าวหน้ารายงานสนับสนุนการวิจัยและโครงการวิจัยทั้งในเชิงพาณิชย์และสาธารณประโยชน์ หรือประสานงานกับหน่วยงานที่จะนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์)

8. รับผิดชอบเป็นฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม/แผนงานที่รับผิดชอบ

9. มีความรอบรู้ในประเด็นข่าวสาร ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีขั้นสูงในสาขาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนติดตามความคืบหน้าของนโยบายภาครัฐ

10. มีทักษะการสื่อสารในระดับดีมาก สามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เป็นภาพหรือแผนผังที่เข้าใจได้ง่าย สามารถเขียนหนังสือทางการหรือหนังสือราชการได้ สามารถรายงานข้อมูลต่าง ๆ ได้กระชับ ตรงประเด็น สรุปการเจรจาหรือการประชุมที่ซับซ้อนเป็นรายงานที่เหมาะสมได้

11. สามารถทำงานเป็นทีม และมีความรับผิดชอบ ทำงานให้ทันตามกำหนดเวลา

12. มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี (Excel, Word, Powerpoint) สามารถนำเสนองานแบบกราฟิกได้ดีเช่น Info-graphic, power point presentation สามารถจัดการประชุมแบบ online meeting ได้

 

เอกสารที่ใช้สมัคร

1. สำเนาหนังสือรับรองการศึกษาหรือ Transcript ฉบับสมบูรณ์ (ตั้งแต่วุฒิปริญญาตรี ถึง วุฒิการศึกษาสูงสุด)

2. รูปถ่าย 1 นิ้ว ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป

3. ประวัติอย่างย่อ Curriculum Vitae

4. หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (สำหรับเพศชาย)

 

การรับสมัคร กรุณากรอกแบบฟอร์มใบสมัครโดยพิมพ์หรือเขียนพร้อมส่งเอกสารและหลักฐานการสมัครได้ที่ https://www.nxpo.or.th/hrerecruitment/  (โดยระบุสังกัด บพค.)

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2567 ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุภาวดี 088 642 1648