HReForm

ร่วมงานกับ สอวช.

กับภารกิจที่มีความท้าทาย เพื่อนำไปสู่การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ เพื่อให้เกิดประโยชน์ ในการผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับโลกได้ โดยใช้การวิจัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนประเทศ พัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชน และสังคม รวมทั้งสนับสนุนการนำผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่สำเร็จแล้วไปสู่การผลิตที่ได้มาตรฐาน เพื่อใช้ประโยชน์ในภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ

เรากำลังหาคนที่ “ใช่” สำหรับองค์กร ที่มีความสามารถ มีทัศนคติที่ดีต่องาน ชอบความท้าทาย
ไม่หยุดนิ่งกับการพัฒนาตัวเอง สนุกกับการรับความเปลี่ยนแปลง และถ้าคุณกำลังตามหางานที่ “ใช่”
เช่นเดียวกับเรา ลองมา Matching กันดู

อย่าเสียเวลากับสิ่งที่ “ไม่ใช่” มาตามหา สิ่งที่ “ใช่” ไปด้วยกัน

สอวช. เปิดรับสมัครงาน เพื่อมาเป็นครอบครัวเดียวกับเรา ครอบครัวที่จะพัฒนาประเทศไทยให้เจริญเติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ไปด้วยกัน