×

เจ้าหน้าที่สนับสนุน (งานสื่อสารนโยบาย)

วันที่เผยแพร่ 12 มีนาคม 2024

เจ้าหน้าที่สนับสนุน (งานสื่อสารนโยบาย)

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

 1. ไม่จำกัดเพศ สัญชาติไทย
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขานิเทศศาสตร์ เทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ด้านงานออกแบบและสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับนโยบาย และการดำเนินงานขององค์กร ไปยังหน่วยงานภายในและภายนอก รวมทั้งสื่อมวลชนและสาธารณชน
 4. มีความคิดสร้างสรรค์และมุมมองใหม่
 5. มีทักษะในด้านการใช้ภาษาไทยในระดับดี และภาษาอังกฤษในระดับพอใช้
 6. มีมนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพดี

Job Description

 1. ออกแบบเพื่อการสื่อสาร วิเคราะห์ประเด็น จับใจความสำคัญเพื่อนำมาต่อยอดการออกแบบและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถใช้โปรแกรม Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Canva หรือโปรแกรมออกแบบอื่นๆ ได้
 2. รับผิดชอบการถ่ายภาพนิ่ง/วิดีโอเพื่อการสื่อสาร รวมถึงตัดต่อวิดีโอ และตกแต่งภาพ โดยสามารถใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro หรือโปรแกรมตัดต่อวิดีโออื่นๆ ได้
 3. สร้างสรรค์คอนเทนท์ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ (คิดแนวคิด วางแผนงานการทำงาน ถ่ายทำ ตัดต่อ เผยแพร่)
 4. เขียนข่าว/บทความสั้น เพื่อการประชาสัมพันธ์ในเบื้องต้นได้
 5. เผยแพร่ และดูแลการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ขององค์กร โดยมีความรู้ ความเข้าใจในการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
 6. ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

 

รับสมัครผ่านช่องทาง https://www.nxpo.or.th/hrerecruitment/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อีเมล pr@nxpo.or.th หรือโทร 02 109 5432 ต่อ 419